Gaasigrille eelistavad harvemini grillivad inimesed ja need, kes elavad kas kortermajas või tihedama asustusega elurajoonides, kus tihe söeving võib naabritega tüli tekitada. Vale käitumine gaasigrilli kasutamisel võib põhjustada plahvatuse, põletuse või suurema tulekahju. Parim ja odavaim kindlustus mistahes seadmetega seotud õnnetuste vastu on kasutustingimuste ja ohutusreeglite tundmine.

Gaasigrill tuleb alati puhastada vanast toidurasvast, ämblikest või putukatest põhjustatud ummistustest ning kontrollida voolikute haprust, vigastusi või murdekohti. Tähelepanu tuleb pöörata ka põleti deformatsioonidele ja põleti avadele. Vedelgaasiballoon peab kasutamise ajal olema kindlasti püstises asendis.

Kunagi ei tohi kasutada gaasigrilli siseruumides ega suletud ruumis. Gaasigrilli tohib kasutada ainult väljas hästi ventileeritavates kohtades. Gaasigrill peab olema asetatud stabiilsele tasasele pinnale, eemal põlevatest materjalidest. Ka tugev tuul või põhjustada ohuolukorra ning gaasiseadme ümber ajada. Vedelgaasi korral peab silmas pidama ka olukorda, et võimalik lekkiv raske gaas ei saaks koguneda näiteks kõrgete servadega terrassile. Kui tunnete gaasilõhna, lülitage kohe gaasiseade välja.

Pea meeles, et:

 • Rõdul ja terrassil tohib kasutada ainult selliseid gaasigrille, mida tootja on kasutusjuhendiga lubanud. Lisaks tuleks kortermajas arvestada korteriühistu kehtestatud piirangutega – kui rõdul grillimine on keelatud, siis tuleb sellest ka kinni pidada.

 • Grilli paika sättides peab selle ümber jääma kasutusjuhendiga ette nähtud piisavalt vaba ruum.

 • Gaasigrilli tuleb gaasiplahvatuse vältimiseks süüdata alati avatud kaanega. Ära kunagi jätke gaasigrilli kasutamise ajal järelevalveta ning hoia väiksemad lapsed vedelgaasiballoonidest ja gaasigrillist eemal.

 • Gaasigrill ei tohi olla vastu seina ega puutuda kokku kergesti süttivate materjalidega.

 • Ära kunagi kummardu grilli kohale, kui valmistad süüa või süütad põletit. Ka riietus peaks olema mittesüttivast materjalist.

 • Elavat tuld ei tohi kunagi jätta valveta. Ka liha ega muid grillitavaid asju ei tohi jätta tulele valveta.

Balloonist

Gaasigrillides põletatavat gaasi kutsutakse rahvakeeli nii propaaniks kui ka grillgaasiks. Tegelikult on balloonis propaani ja butaani lõhnastatud segu.

Tanklates ja mujalgi müügikohtades müüakse reeglina ainult vedelgaasi täitejaamades täidetavaid balloone. Neid balloone ise gaasitanklas täita ei tohi. On olemas ka tanklas täidetavad vedelgaasiballoonid, mille on spetsiaalne ventiil, kuid ka neid tohib täita ainult vastava gaasitöö eripädevusega tankla töötaja.

Ballooni kasutamise ajal jälgi järgmisi ohutusreegleid:

 • vaata enne kasutamist, et balloonile ei oleks tekkinud vigastusi või korrosiooni;

 • ära suitseta gaasiballoonide ja -mahutite lähedal;

 • võimalusel ära hoiusta vedelgaasiballoone siseruumides;

 • kui siiski hoiad grilli siseruumis, ühenda balloon lahti ja hoia seda väljas püstises asendis;

 • ära hoia ega jäta ballooni kohta, kus see puutub kokku kõrge temperatuuriga, sealhulgas grilli vahetus läheduses.

Allikad: Tehnilise Järelvalve Amet, Moodne Kodu arhiiv