Vaheta oma kulukas õliküte välja! Väikeelamute küttesüsteemide uuendamiseks jagub veel toetust

 (3)
Vaheta oma kulukas õliküte välja! Väikeelamute küttesüsteemide uuendamiseks jagub veel toetust
Shutterstock

Väikeelamute omanikud, kes soovivad asendada oma õlikatlad taastuvenergiaallikaid kasutavate kütteseadmetega, saavad taotleda Kredexist toetust. Raha veel jätkub.

Toetuse objektiks võib olla üksikelamu, kaksikelamu, ridaelamu ja muu kahe korteriga elamu, mis kasutab lokaalkütet ja energiaallikana vedelkütust. Toetuse meede avati Kredexis juba 2014. aasta lõpus ning selleks eraldati 3,2 mln eurot. Maksimaalse toetuse korral (4000 eurot) jätkub raha umbes 800 taotluse rahuldamiseks.
Möödunud aasta lõpu seisuga oli toetuse saamiseks esitatud 519 taotlust kogusummas umbes 1,78 mln eurot. Seega, toetusteks veel raha jagub ning kindlasti tasub seda võimalust kaaluda ja kasutada.
Kui 2015. aasta kevadel kaotati raskekütteõlile aktsiisisoodustus, kallines hüppeliselt ka kütus, millega köeti kodust õlikatelt. Hiljem või varem tuleb õlikatelt kasutavatael majapidamisel leida endale sobiv alternatiiv toa kütmiseks.

Toetusest on kasu olnud

On tuua ka häid näiteid, kus toetuse abiga on leitud uued ja säästlikud lahendused. Näiteks Nõmmel asuvale eramule paigaldati õlikatla asemel õhk-vesi-soojuspumba lahendus. Seadme ja paigalduse kogumaksumus majaomanikule oli 8819 eurot, Kredexi toetus kattis tehtud kuludest 3528 eurot. Kui selle eramu varasemate aastate keskmine küttekulu oli 2500 eurot, siis pärast soojuspumba paigaldust 930 eurot. Sellisel juhul on uuendatud süsteemi tasuvusaeg 3,3 aastat, mille järel hakkab majaomanik võrreldes kütteõliga soodsat lahendust nautima.
Teise praktilise näitena võib välja tuua Saue eramu, millele paigaldati 13 kW maasoojuspump. Tegemist oli 320 m² majaga, mis varem kasutas vedelkütusekatelt. Koguinvesteering uude küttelahendusse oli 12 500 eurot, millest Kredex kattis 4000 eurot. Eelnevatel aastatel oli eramu keskmine küttekulu 5000 eurot, pärast soojuspumba paigaldust 1500 eurot. Paigaldatud süsteemi tasuvusajaks tuleb 2,3 aastat.

Seotud lood:

Abikõlblikud kulud

• Väikeelamu vedelküttel katelseadme vahetamise kulu, sealhulgas uue kütteseadme soetamine, paigaldamine ning katelseadmete lisatarvikute (sealhulgas tsirkulatsioonipump, kompleksne automaatika) ja abiseadmete vahetamine ning energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmete soetamise ja paigaldamisega seotud kulu.
• Väikeelamule õhk-vesi tüüpi soojuspumpade, mille soojustegur kütmisel on vähemalt 3,5 või vesi-vesi tüüpi soojuspumpade, mille süsteemi soojustegur kütmisel on vähemalt 4,0, paigaldamisega seotud kulu.
• Kütteseadme paigaldamise projekteerimisega seotud kulu.
• Toetuse saamiseks pole esitatud täpset kütteseadme määratlust, mõiste alla kuuluvad kõik kütteseadmed, mis toodavad soojust taastuvatest energiaallikatest, sealhulgas nt katelseadmed, soojuspumbad, veekontuuriga ahjud, päikeseenergia abil soojusenergiat tootvad seadmed.
• Toetuse määr on kuni 40% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 4000 eurot taotleja kohta.
• Toetuse saamise eelduseks on, et taotleja väikeelamu on püstitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse. Kütteseadme paigaldamiseks ja olemasolevate süsteemidega ühendamiseks on muidugi vajalik projekt. Toetuse taotleja peab kütteseadme soetamiseks ja paigaldamiseks võtma vähemalt kolm hinnapakkumist.

Väikeelamute rekonstrueerimistoetus põhjalikemaks töödeks

Kes soovib aga terviklikumalt ette võtta oma kodu energiatõhusamaks muutmise, siis möödunud aasta novembrist avanes Kredexis väikeelamute rekonstrueerimistoetuse meede, mille eesmärk on väikeelamute energiatõhususe suurendamine. Muuhulgas toetatakse maja igakülgset soojustamist, küttesüsteemide uuendamist, lisaks taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamist ja kasutuselevõttu ning muid töid, mis aitavad kaasa energiatarbe vähenemisele.
Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 15 000 eurot väikeelamu kohta. Ülejäänud maksumuse peab tagama taotleja omafinantseeringuna.

Kirjuta meile ehitus@delfi.ee, kui suurt säästu oled saanud oma vana küttesüsteemi väljavahetamisel.