Vaata, kas sinu kodu lähedal kulgeva maantee remont saab sel aastal valmis!

 (3)
Mahukamad tee-ehitused ja -remondid 2018
Viljandimaal asuv teelõik ei vasta Maanteeameti nõuetele
Foto: Kenno Soo

Terves Eestis on käimas väga paljude suurte ja väiksemate maanteede ehitused ja remondid. Päris uusi teid rajatakse 14 km, teid rekonstrueeritakse 180 km ulatuses, kattega teede säilitusremonti tehakse üle 1220 km ja taastusremonti üle 220 km, kruusateed saavad katted 80 km ulatuses ja kruusateede säilitusremonti tehakse üle 280 km, rekonstrueeritakse ja remonditakse kokku 20 silda ja 54 liiklusohtlikku kohta ehitatakse ümber. Paljud neist objektidest valmivad sel aastal, osa järgmisel ning Kose-Võõbu lõigu ehitus 2020. aasta sügisel. Heidame pilgu töömahukamatele neist.

IDA REGIOON

Tugimaanteel 91 Narva–Narva-Jõesuu–Hiiemetsa rekonstrueeritakse Narva-Jõesuu ja Hiiemetsa vaheline lõik. Teelõik on kogu ulatuses ebatasane ning katte ebapiisava laiuse tõttu on teekatte servad ära vajunud. Põhiteele ehitatakse uus kahekihiline asfaltbetoonkate, mille laius saab olema 8 meetrit. Kaevatakse külgkraave, ehitatakse truupe. Siskini ehk Meriküla männi ja 1944. a lahingutes langenute mälestussamba piirkonda ehitatakse kõnniteid. Teelõik on oluline ühendus Tallinna poolt Narva-Jõesuule sõitjatele. Objekti eeldatav maksumus on 3 miljonit eurot ning see valmib eeldatavalt 2018 sügisel.

Tugimaanteel 21 Rakvere–Luige rekonstrueeritakse Saara ja Venevere vaheline 15 kilomeetrine lõik. Olemasoleva kitsa tee muldkeha rekonstrueeritakse, asfaltkatte laius ehitatakse 7,5 m laiuseks. Liiklusohutuse parandamiseks õgvendatakse maantee kurve, ehitatakse ümber ristmikke, parandatakse külgnähtavust metsa ja võsa likvideerimisega. Jalakäijate liikumise ohutust parandatakse kõnniteedega Muuga ja Paasvere piirkonnas. Teelõik on oluline ühendus Rakvere ning Avinurme ja Mustvee piirkondade vahel. Eeldatav maksumus on 5,9 miljonit eurot ning tõenäoliselt on tegu kaks aastat vältava ehitustööga, mis lõiguti valmib 2018.

Seotud lood:

3Põhimaanteel 1 Tallinn–Narva jätkub Sillamäe linnasisesel lõigul kogujatee ehitus Pavlovi tänava ja linna Narva poolse piiri vahel. Teelõigul suletakse liigsed mahasõidud ning tänavatele, mis jäävad maanteega ristuma, ehitatakse ohutumad ristmikud. Kogujatee äärde ehitatakse lisaks ka jalgteed ning valgustus. Objekti maksumus on 1,5 miljonit eurot ning see valmib 2018. a suvel.

LÄÄNE REGIOON

Riigitee nr 17 Keila–Haapsalu km 44,59—54,89 Seljaküla–Keedika lõigu rekonstrueerimine. Objekti maksumus on eeldatavalt 3,3 miljonit eurot ja valmimisaeg sügis 2018.
Ehitustööde eesmärgiks on teelõigu amortiseerunud teekatte ümberehitus kandevõime tõstmiseks ning seisukorra parandamiseks ning sõidumugavuse ja liiklusohutuse tõstmine. Rekonstrueeritav tee jääb olemasoleva tee muldkehale. Asfaltkatte laius on projekteeritud 8 m laiuseks. Projekteeritud mahasõidud viiakse kokku piirnevate kinnistute olemasolevate juurdepääsuteedega. Teelõigul puhastatakse ja rajatakse uusi teekraave vete ärajuhtimiseks, eemaldatakse teemaalt puud ja võsa, ehitatakse kompleksstabiliseeritud alusele uus kahekihiline asfaltbetoonist kate, ehitatakse teepeenrad, kõik liikluskorraldusvahendid asendatakse uutega.

Riigitee nr 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 58,885—64,715 Loodi–Sultsi lõigu rekonstrueerimine. Objekti maksumus 2,5 miljonit eurot ja eeldatav valmimisaeg sügis 2018.
Ehitustöö eesmärgiks on teelõigu amortiseerunud teekatte ümberehitus kandevõime tõstmiseks ja seisukorra parandamiseks ning sõidumugavuse ja liiklusohutuse tõstmine koos tee eluea pikendamisega. Ehitustööde tulemusena tagatakse tee katendi nõuetekohane laiusgabariit, ehitatakse ümber ristmikud ning muudetakse ohutumaks Sultsi vaheline teelõik. Asfaltkatte laius on projekteeritud 8 m laiuseks, kus on 3,25 m laiused sõidurajad ja 0,75 m laiused kindlustatud peenrad. Teelõigul puhastatakse ja rajatakse uusi teekraave vete ärajuhtimiseks, ehitatakse uued truubid, ehitatakse kompleksstabiliseeritud alusele uus kahekihiline asfaltbetoonkate, ehitatakse teepeenrad ja paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. Sultsi külas rajatakse tänavavalgustus ning šikaanid liikluse rahustamiseks.

Riigitee nr 59 Pärnu-Tori km 5,9—12,1 rekonstrueerimine. Objekti maksumus 3,1 miljonit eurot ja eeldatav valmimisaeg sügis 2018.
Eesmärk on liiklusohutuse taseme parandamine paigaldades uued liikluskorraldusvahendid ning sõidumugavuse tõstmine koos tee eluea pikendamisega uue aluse ja asfaltbetoonkatte rajamisega. Projekti tulemusena tagatakse katendile nõuetekohane laiusgabariit ning korrastatakse olemasolevat vete juhtimise süsteemi. Objektist üles freesitud asfaldist ehitatakse tolmuvaba kate riigiteele nr 19333 Uulu-Soometsa-Häädemeeste km 16,1—22,6.
Objekti üheks oluliseks osaks on Sindi linna vahelise teelõigu ehitus, kuhu rajatakse uus valgustus, ehitatakse välja uued ja rekonstrueeritakse olemasolevad teeületuskohad ning bussipeatused. Uue lahenduse kohaselt on Sindi linna tänavatega ristumistele ette nähtud vasakpöörderajad Pärnu-Sindi suunal. Projekteerimise käigus on tehtud palju koostööd kohaliku omavalitsusega, kes on samal perioodil plaaninud välja ehitada kergliiklusteede võrgustiku, mis ühtib sõidutee lahendusega. Rekonstrueeritaval teelõigul asub Kurina sild, kus vahetatakse välja piirded ning paigaldatakse sillale uus katend.

LÕUNA REGIOON

Tee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Valmaotsa-Kärevere 2+1 möödasõiduala, objekt on töös ja valmib 2018.
Liiklusohutuse taseme tõstmiseks on vajalik ehitada 2+1 sõidurajaga möödasõidualad ja tagasipöörete lahendused juurdepääsu tagamiseks keskpiirdega eraldatud aladele.
Projekti käigus on plaanis:
• 2+1 sõidurajaga möödasõidualade ja lõiguti 1+1 sõidurajaga keskpiirdega teelõikude ehitamine;
• laupkokkupõrgete vältimiseks vastassuunalisi sõidusuundi eraldava põrkepiirde paigaldamine; ristmike ümberehitamine;
• Suudari silla ehitamine;
• dubleerivate mahasõitude likvideerimine;
• teekatte ja liikluskorraldusvahendite uuendamine;
• bussipeatuste nihutamine ja sidumine ristmikega, bussipeatuste juurde jalgteede ehitamine;
• müratõkkeseinte, kogujateede ja hooldusteede ehitamine;
• ulukitarade paigaldamine;
• veeviimarite ehitus ja kraavide kaevamine.

Põhimaanteel 7 Riia-Pihkva rekonstrueeritakse Murati ja Missoküla vaheline ca 11,6 kilomeetrine lõik. Teelõik on kogu ulatuses ebatasane ning katte ebapiisava laiuse tõttu on teekatte servad ära vajunud. Põhiteele ehitatakse uus kahekihiline asfaltbetoonkate, mille laius saab olema 8 meetrit. Kaevatakse külgkraave, ehitatakse truupe, muudetakse olemas olevad ristmikud ohutumaks. Teelõik on oluline ühendus Pihkva ja Riia vahel. Objekti maksumus on ca 5 miljonit eurot ning valmib eeldatavalt 2018 sügisel.

Tugimaanteedel 45 Tartu-Räpina-Värska rekonstrueeritakse Mikitamäe ja Värska vaheline lõik ja 63 Karisilla-Petseri rekonstrueeritakse Karisilla-Reha vaheline lõik. Teelõigud on kogu ulatuses ebatasased ning katte ebapiisava laiuse tõttu on teekatte servad ära vajunud. Tugiteedele ehitatakse uus kahekihiline asfaltbetoonkate, mille laius saab olema 8 meetrit. Kaevatakse külgkraave, ehitatakse truupe, muudetakse olemasolevad ristmikud ohutumaks. Rajatakse Karisilla ristmikule valgustus ning jalgtee Lobotka küla ja Värska aleviku vahel. Teelõik on oluline ühendus Tartu ja Koidula piiripunkti vahel. Eeldatav maksumus on 4,5 miljonit eurot ning see valmib eeldatavalt 2018 sügisel.

PÕHJA REGIOON

Riigitee nr 2 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee Kose–Võõbu lõigu ehitus. Ehituse eelarve 2018. aastaks on 20 miljonit eurot. Kogu lõigu ehituse maksumus on 88,7 miljonit eurot. 2018. aasta põhitöödeks jäävad uue maantee muldkeha ehitus ning trassile projekteeritud rajatiste ehitus.
Ehitustööde eesmärgiks on jätkata Tallinn–Tartu põhimaantee I klassi maanteeks ehitamist Tartu suunal. Uus trass ehitatakse neljarajaliseks Kosest kuni Võõbuni. Ehitustööde lõpptähtaeg on 2020. a sügisel. 2018. aasta põhitöödeks jäävad uue maantee muldkeha ehitus ning trassile projekteeritud rajatiste ehitus. Olulisi liikluskorralduse muudatusi ehitusega ei kaasne.

Riigitee nr 4 Tallinna–Pärnu–Ikla maantee km 36,5—42 Kernu ümbersõidu, Kernu tankla ja Haiba liiklussõlme ehitus. Ehituse eeldatav maksumus on kuni 15 miljonit eurot ning ehitustööd on kavandatud 2018.—2019. aastaks.
Ehitatakse Kernu ümbersõit ja rajatakse Kernu tankla ning Haiba liiklussõlmed. Uus lõik on 5,5 km pikkune ja 2+1 lahendusega. Kernu tankla liiklussõlme juures ühendatakse kõrvalmaanteed nr 11406 Ääsmäe–Kernu, nr 11407 Kernu mõisa tee ja olemasolev Tallinn-Pärnu maantee kogujateedega.

Riigitee nr 4 Tallinna–Pärnu–Ikla maantee km 13,0—13,7 Veskitammi liiklussõlme ehitus. Töövõtuleping maksumusega 6,8 miljonit eurot on hetkel sõlmimisel. Ehitustööd on kavandatud 2018.—2019. aastaks.
Ehituse käigus korrigeeritakse teelõigu vastavust I klassi laiusparameetritele ja perspektiivsele koormussagedusele. Läbilaskvuse suurendamiseks ja liiklusohutuse taseme tõstmiseks ehitatakse ümber olemasolevad Veskitammi, Nõlvaku–Vanasilla, Seljaku ja Jälgimäe ristmikud. Tööde käigus ehitatakse kogujateed, kolm jalakäijate tunnelit (eraldi finantseerib Saue vald raudteealuse jalakäijate tunneli ehitust) ja müratõkkeseinad. Töövõtuleping maksumusega 6 837 900 eurot on hetkel sõlmimisel. Ehitustööd on kavandatud 2018.—2019. aastaks.

Rohkem infot kogu Eestis käimasolevate tee-ehituste, taastusremontide ja rekonstrueerimiste ning ümberehituste kohta saad vaadata siit.

Allikas: maanteeamet

LOE LISAKS:

Ei mingit asfalti või betooni. Kas tulevikuteed ehitatakse mõne päevaga ja plastist?

Kust tuleb betoon ja mis on tsement?