1/1

1. Loe lähemalt deklaratsiooni eesmärkidest


Ühiste kavatsuste deklaratsioon ehitise digitaalse infomudeli kasutuselevõtmisest

Ehitise digitaalse infomudeli kasutuselevõtt kinnisvarasektoris on oluliselt lihtsustanud ehitise informatsiooni loomise, jagamise ja haldamise võimalusi ning muudab ehitusvaldkonna tööprotsesse efektiivsemaks. Digitaalse informatsiooni juhtimine kogu ehitise elukaare jooksul tõstab ehitise funktsionaalsust ja kvaliteeti, vähendab vigu ja vastuolusid projekteerimise ning ehitamise faasis ning tagab hoone haldamisel kiire ja kvaliteetse informatsiooni kättesaadavuse. Samuti võimaldab asjakohane olemasolev informatsioon vajadusel kiireid ümberehitamise võimalusi tulevikus.

Ehitise digitaalse infomudeli kasutusele võtmisega kaasneb ka ehitussektori riigisisese ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõus. Uute tehnoloogiatega kohanemine ja nende kasutusele võtmisega tagatakse jätkusuutlik areng nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel turul.
Ehitusinfo juhtimine on meetod, mis võimaldab koos tehnoloogiliste vahenditega ehitise andmete kirjeldamist ja esitamist kogu ehitise elukaare jooksul. Loodud informatsioon arvestab erinevate osapoolte andmevajadusega ning hõlmab ehitatud keskkonna hooneid ja rajatisi. Informatsiooni haldamisega koonduvad ehitise elukaare jooksul kasutatavad andmed ühtsesse digitaalsesse keskkonda, suurendades seeläbi ehitise kvaliteeti ning kogu ehitus- ja haldusprotsessi tulemuslikkust.

Eesmärgid

Allakirjutanute eesmärgiks on digitaalse ehitusinformatsiooni modelleerimise ja juhtimise igakülgse kasutuselevõtu kaudu kõigis ehitise elukaare etappides tõsta ehitiste funktsionaalsust ning kvaliteeti, vähendada ehitamise ja elukaare kulusid ning suurendada kinnisvarasektori konkurentsivõimet.
Kavandatakse ja alustatakse läbirääkimisi keskse, neutraalse ja kõigile avatud organisatsiooni loomiseks, mis koordineerib kasutuselevõtmise protsessi.

Selle saavutamiseks:

Loe veel

1. Luuakse digitaalsete ehitusandmete nõudluskeskkond, mis põhineb ühistel alustel ja avatud standarditel. Allakirjutanud osapooled soosivad ja rakendavad ühistel alustel väljatöötatud meetmeid, nõudeid ja soovitusi selle saavutamiseks.
2. Koostöö parendamise eesmärgil lähtutakse andmete ühekordse loomise printsiibist ning optimaalse lahenduse leidmiseks arvestatakse ehitusinfo vajadustega tarnahela kaudu. Ühise lähenemise leidmiseks luuakse töörühmad, kuhu kaasatakse tarneahela huvitatud osapooled.
3. Lahenduste optimaalsust analüüsitakse ja parendatakse ühiselt pilootprojektide kaudu. Seeläbi välditakse ebatäpsusi ning võetakse kasutusele parim võimalik praktika.
4. Digitaalse keskkonna arendustegevustele tagatakse jätkusuutlikkus organisatsioonide siseselt ja üleselt. Organisatsioonid leiavad ühiselt võimaluse, kuidas tagada parenduse ja optimeerimise jätkusuutlikkus.
5. Allakirjutanud seavad lähtuvalt oma võimekusest konkreetse infomudeli kasutuselevõtu ajakava koos ülemineku tähtaegadega. Vajadusel määratakse täiendavalt minimaalne hanke maht, mille puhul digitaalne ehitisinformatsioon kasutusele võetakse. Seeläbi võimaldatakse turuosalistele sujuv üleminekuperiood uue nõudluskeskkonnaga kohanemiseks.
6. Ehitussektori jätkusuutlikkuse tagamiseks kaasatakse teadus- ja haridusasutused, toetatakse neid tööjõu väljakoolitamisel ning luuakse ehitussektorile innovaatilise ja digitaalse majandusharu kuvand.

Ehitus ja Remont
1/1