Suur viga, mis on tehtud akende paigaldamisel

 (37)
Suur viga, mis on tehtud akende paigaldamisel
Shutterstock

Akende mittepaigaldamine lisasoojustuse tasapinda on olnud viga, mida ei ole võimalik kompenseerida seina paksema soojustusega.

2010. aasta juunist kuni 2013. aasta juunini Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnas läbi viidud renoveeritud korterelamu sisekliima ja energiatõhususe uurimistöös tõdeti, et akende mittepaigaldamine lisasoojustuse tasapinda oli viga, mis tehti elanike survel.
Mõõte- ning arvutustulemuste põhjal võib järeldada, et renoveerimata raudbetoonist suurpaneelelamus on külmasillad tõsine probleem. Enne hoone renoveerimist esines lubamatult madalaid temperatuure kõikides analüüsitud liitekohtades. Lisaks suurtele soojuskadudele põhjustavad külmasillad ka hallituse tekke riski.

Renoveerimise käigus tehtud väline lisasoojustamine likvideeris enamiku kriitilistest külmasildadest, kuid need säilisid:
* välisseina ja akna liitekohas (akna asukoht säilis, aknad pidanuks tõstma lisasoojustuse tasapinda);
* välisseinte välisnurgas keldri vahelae tasapinnas (soojustamata keldri lagi);
* välisseina ja rõdu liitekohas rõdu ukse all (säilis rõdukonsooli külmasild);
* samuti tuvastati pärast renoveerimist madalad pinnatemperatuurid hoone otsaseinas ning liitekohas naaberhoonega.

Uuringus olulisel kohal olnud akende paigaldusviiside analüüsimine päädis järeldusega, et akende mittepaigaldamine lisasoojustuse tasapinda oli viga. Akende paigaldamisega välisseinale soojustuse tasapinda väheneb aga oluliselt külmasildade mõju.
Kui olemasoleval elamul on enamik aknaid vahetamata, on otstarbekas kaaluda kõikide akende vahetust koos akende tõstmisega välisseinale soojustuse tasapinda. Aknapalede loodetud soojustamine ning soojuskadude vähendamine välissein/aken liitekohas ei õnnestunud. Jättes aknad senisesse asukohta, suurenevad soojuskaod akna ja välisseina liitekohast ligemale kolm korda, kusjuures ka 15 mm soojustatud pale korral suurenevad mõnevõrra kaod.

Seotud lood:

Ehitusaegsete vanade akende asendamine ja olemasolevate PVC akende tõstmine lisasoojustusse või kõikide akende asendamine lisasoojustusse tõstmisega on 2012. aasta hindadega lihttasuvusajaga maksimaalselt 14 aastat ning 7 aastat soojuse hinna kahekordistumisel. See tasuvusaeg on lühem akna kestvusest ja sobiv kasutamiseks renoveerimise tüüplahendusena.
Allikas: TTÜ ehitusteaduskond

Miks aknad tuult läbi lasevad, sellest loe lähemalt siit.