Kuidas teha kindlaks, kas ehitaja oskab maja ehitada?

 (4)
Kuidas teha kindlaks, kas ehitaja oskab maja ehitada?
Foto: Shutterstock

2018. aasta 1. jaanuarist tohib maja projekteerida ja ehitada ainult selleks kutset omav isik. Ehitusvaldkonna ettevõtja peab olema pädev tehtavate tööde tegemiseks, mis on ka loogiline — kes see ikka laseb oma kodu või hoone kallale asjatundmatut inimest. Muidugi, on võimalik ka ise ehitada, ent sel juhul tuleb omal tagada ohutus ja nõuetele vastavus igas tööetapis ja loomulikult ka lõpptulemuses. Kui aga oled otsustanud palgata ehitaja, siis mismoodi veenduda, et tema kätte usaldatud töö saab asjatundlikult tehtud?

Millised nõuded kehtivad ehitusvaldkonna ettevõtjate pädevusele?

Seaduse järgi peetakse ettevõtjaks igat isikut, kes pakub oma teenuseid ehitusvaldkonnas. Need teenused ei pruugi alati tähendada ehitamist − need võivad seisneda projekteerimises (nii arhitektuuri- kui ka inseneriosad), omanikujärelevalves, korrashoiuteenuse osutamises, ehitustehniliste uuringute tegemises, energiamärgise andmises jne. Tellijal peab aga olema võimalik kontrollida ehitusettevõtja pädevust.

Nii või naa peab ettevõtja olema pädev tehtavate tööde tegemiseks. See tuleneb juba asjatundlikkuse põhimõttest − pädevuseta ei ole võimalik töid asjatundlikult teha. Asjatundlikkuse põhimõtte tuum on nõuetekohase tulemuse (st ohutu ja nõuetele vastava ehitise) saavutamine.

Ehitusseadustiku § 24 ütleb, et pädeva isiku kvalifikatsiooni peab olema võimalik tõendada, kui ehitatakse või projekteeritakse ehitust, mis vajab ehitusluba, omanikujärelevalve tegemisel, energiamärgise andmisel, samuti energiaauditi, ehitusuuringute, ehitusprojekti ekspertiisi, ehitise auditi tegemisel ja tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamisel ja paigaldamisel.

Seotud lood:

Kuna kehtiv regulatsioon võimaldab endale ise ehitada, siis juhul, kui omanikul endal puudub pädevus nõuetele vastava ehitise ehitamiseks, tuleks lasta ehitustegevus ära teha asjatundliku ehitusettevõtja poolt.

Kutse on nõutav vaid siis, kui valmimas on ehitis, millele on vaja ehitusluba

Millistele ehitistele on vaja taotleda ehitusluba, sellele annab vastuse ehitusseadustiku lisas 1 toodud loetelu.

Selle aasta 1. jaanuarist tohib ehitusprojekti koostamise ja 1. juulist ehitamise tegevusalal teenuseid pakkuda ning tegutseda ettevõtja, kelle vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab kutse või pädevustunnistus ehk et inimene, kes sinu õue peal sulle maja ehitab, peab olema õppinud ja/või tunnistusega inimene.

Kuidas kontrollida, kas ehitaja on pädev?

Ehitusettevõtja pädevust saab kontrollida majandustegevuse registrist. Majandustegevuse registris on näha andmed talle antud kutse kohta, sealhulgas kutsetunnistuse numbri, kutse väljastaja, kutse kehtivuse ja konkreetse kutsestandardi kohta. Nende andmete alusel saab kontrollida pädeva isiku kvalifikatsiooni konkreetsel tegevusalal. Selleks tuleb kontrollida, kas kutse andmise hetkel kehtinud kutsestandardis on isiku pädevus kirjeldatud selliselt, et see isik saab tegutseda vastaval tegevusalal. Kutsetunnistused ja kutsestandardid on avalikud Kutseregistri veebilehel.


LOE LISAKS:

KASUTUSLUBA | Mida on vaja selle taotlemiseks teha?

Ehitustegevus ei ole igameheõigus. Naabrimehele maja ehitada ei tohi, kui sul puudub erialane ettevalmistus