Ehitustegevus ei ole igameheõigus. Naabrimehele maja ehitada ei tohi, kui sul puudub erialane ettevalmistus

 (102)
Ehitustegevus ei ole igameheõigus. Naabrimehele maja ehitada ei tohi, kui sul puudub erialane ettevalmistus
Shutterstock

Ehitusseadus ei keela endale maja ehitada ja selleks ei pea ise omama ehituskooli diplomit. Muidugi peab ehitustegevus, vajadusel selle dokumenteerimine ning ka lõpptulemus vastama igati kehtestatud nõuetele. Naabrimehele aga maja ehitada ei tohi. Selleks peab oma pädevust tõendama kutsega.

Millal võib maja ise ehitada ja kas sellega kaasneb ka dokumenteerimiskohustus? Kas naabrimehe palvel võib ka temale maja püstitada? 2015. aastal rakendunud ehitusseadustik lubab endale maja ehitada ka juhul, kui sul pole vastavat elukutset ega kvalifikatsiooni. Küll aga peab omanik tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele. Samuti tuleb ehitamise ajal järgida kõiki ehitusseadustikust tulenevaid nõuded vastava objekti eripärast tulenevas mahus. See tähendab vajadusel lubade taotlemist või teadete esitamist, projekti koostamist, ehitise dokumenteerimist, omanikujärelevalvet jms.

Ehitusseaduse § 19 lõige 2 ütleb, et kui omanik ehitab või koostab ehitusprojekti ise või teeb muid ehitusseadustikuga reguleeritud töid, peab ta järgima asjatundlikkuse põhimõtet ja tagama töö nõuetele vastavuse, sealhulgas asjakohasel juhul ehitamist ka dokumenteerima.
Ehitusseaduse § 10 lõike 1 kohaselt peab asjatundlikkuse põhimõtte kohaselt isik täitma hoolsuskohustust, et tagada oma tegevuses ohutus, nõuete arvestamine ja nõuetekohase tulemuse saavutamine. Asjatundlikkuse eelduseks on tegevuse eripärale vastavad teadmised ja oskused.
Kui omanik ehitab ise, siis peavad tal olema tegevuse eripärale vastavad teadmised ja oskused ehk kvalifikatsioon. Antud juhul ei pea aga kvalifikatsiooni tõendama kutsetunnistusega.
Ehitusseaduse § 24 lõige 2 reguleerib pädeva isiku kvalifikatsiooni teenuse osutamisel majandus- ja kutsetegevuseraames ega laiene iseehitamisele.

Seotud lood:

Nõu võib naabrimehelt küsida, maja ehitama ei tohi lubada

Seega näeb ehitusseadustik üheselt ette, et omanikul on õigus ise projekteerida ja ehitada nii ehitusloakohustuslikku kui teavitamiskohustuslikku ehitist, samuti teha ise omanikujärelevalvet. Küll aga peab omanik järgima asjatundlikkuse põhimõtete ning tagama ehitusprojekti, ehitise, ehitamise, omanikujärelevalve tegemise, ehitamise dokumenteerimise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

„Mis puutub aga sellesse, et kas lisaks endale ehitamisele võib ehitada ka naabrimehele, siis ehitusseadustiku kohaselt ei ole ehitustegevus (sh ka omanikujärelevalve tegemine) nn igameheõigus, ehk siis igaühe õigus teha kellegi objektil ehitustöid. Seega ei ole õigusaktidega kooskõlas olukord, kus ehitajaks on omaniku asemel isik, kes ei vasta ehitusseadustiku nõuetele. Samas ei saa välistada, et omanik küsib oma sõbralt ehitustegevuse käigus nõu ja konsultatsiooni või isik abistab naabrimeest mingi tegevuse tegemisel, näiteks aitab kive tassida,“ seletab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna peaspetsialist Ülle Reidi.

Järgmisel aastal peab oma pädevust tõendama kutsega

Ehitusseadustiku läbiv põhimõte on see, et kes iganes midagi teeb, peab seda tegema asjatundlikult. Ettevõtja peab olema pädev ja asjatundlik omas valdkonnas. Ettevõtja pädevus vastab tema vastutusel ja tema heaks tegutsevate isikute kvalifikatsioonile.
Ehitusseadustiku § 24 lõike 1 kohaselt võib ettevõtja ja pädev isik ehitusalal majandustegevuse korras pakkuda oma teenuseid ning tegutseda, kui ettevõtja vastutuse ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane pädevustunnistus.

Ülle Reidi juhib tähelepanu, et kui ettevõtja pakub teenust majandustegevuse korras, peab pädeva isiku kvalifikatsioon olema tõendatud eelkõige ehitusloakohustusliku ehitise ehitamisel, ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamisel, omanikujärelevalve, ehitusuuringute, ehitusprojekti ekspertiisi ja ehitise audit tegemisel (EhS § 24).

Kuni üleminekuperioodi lõpuni on pädevatel isikutel võimalik oma pädevust tõendada erialase kõrghariduse ja töökogemusega. Projekteerimise, ehitusuuringute, omanikujärelevalve, ehitusprojektide ja ehitiste auditi tegemise tegevusalal saab seda teha kuni 2017. aasta 31. detsembrini. Ehitamise tegevusalal kuni 30. juunini 2018. Ülle Reidi sõnul saab alates 2018. aasta jaanuarist projekteerimise, ehitusuuringute, omanikujärelevalve, ehitusprojektide ja ehitiste auditi tegevusalal tõendada oma pädevust üksnes kutsega.