Betooniühingu preemia võitnud üliõpilastööd uurivad tsemendi ja betooni omadusi


Betooniühingu preemia võitnud üliõpilastööd uurivad tsemendi ja betooni omadusi
Shutterstock

Eesti Betooniühing andis välja 2017. aasta üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast.

Betooniühingu juhatus valis võitjad välja nelja Eesti kõrgkooli (Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool) esitatud betoonialaste lõputööde hulgast.

Eesti Betooniühingu 2017. a. üliõpilaspreemiad said:
Taavi Ilu – Tallinna Tehnikaülikooli ehitusmajandus- ja ehitusjuhtimise eriala magistritöö „AS Eesti Energia Enefit-280 lendtuha sobivus betoonis portlandtsemendi osalisel asendamisel”.
Juhendaja: Eneli Liisma, Tallinna Tehnikaülikooli assistent. Kaasjuhendaja: Aare Lessuk, AS E-Betoonelement kvaliteedijuht.
Raido Enn – Tartu Ülikooli materjaliteaduse eriala bakalaureusetöö „Portlandtsemendi hüdratatsiooni röntgenanalüüs”.
Juhendaja: Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi vanemteadur Hugo Mändar, PhD.
„Mõlemad preemia saanud tööd tegelevad betooni koostisainete uurimisega, olles kindlasti tähelepanuväärsed Eesti tsemendi- ja betoonitööstuse kõrgtehnoloogilist arengut silmas pidades,” ütles Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Tiit Roots. „Samuti on oluline betoonitööstuse
osalemine Eesti rahvamajanduse jaoks tähtsa põlevkivituha kui teisase tooraine taas-kasutusse võtmise protsessis,” lisas Roots.
Tiit Rootsi sõnul tuleb kiiduväärseks pidada sedagi, et ühe üliõpilase bakalaureusetöö viis teadusliku koostöölepingu sõlmimiseni TÜ Füüsika Instituudi ja AS-i Kunda Nordic Tsement vahel.
Taavi Ilu magistritööd „AS Eesti Energia Enefit-280 lendtuha sobivus betoonis portland-tsemendi osalisel asendamisel” kommenteerib kaasjuhendaja Aare Lessuk, AS E-Betoonelement kvaliteedijuht:
„Keskkonna seisukohast on oluliseks aspektiks vähenev õhku paisatav CO2 kogus betooni tootmisel ning põlevkivi põletamisel tekkiva jäägi suunamine taaskasutusse.

Taavi Ilu, Aare Lessuk, Eneli Liisma InNomine
Seotud lood:

Portlandtsemendi osaline asendamine keevkihtkatlatuhaga on võimalik

Veelgi aktuaalsemaks muudab teema asjaolu, et lõputöö raames katseteks kasutatav lendtuhk on tulem uuemal tehnoloogial põhinevatest põletusprotsessidest (keevkihtkatlal põhinev tehnoloogia), mistõttu on ka selle omadused erinevad seni ehitusvaldkonnas kasutatud (tolmpõletamisel põhinev tehnoloogia) lendtuhast. Taolise lendtuha omadusi ning kasutuvõimalusi ei ole seni laiapõhjaliselt uuritud, mistõttu avab lõputöö uusi võimalusi betoonitootmises, vähendades lõpptulemusena betooni valmistamise kulusid.
Lõputöö põhijärelduseks on, et portlandtsemendi osaline asendamine keevkihtkatlatuhaga on võimalik. Optimaalseim on tulemus 10% tsemendi asendamisel keevkihtkatla tuhaga, mille puhul betooni survetugevus püsib portlandtsemendiga valmistatud betooniga samal tasemel. Tootmisesse juurutamiseks on vaja uurimistööd jätkata.”
Raido Ennu bakalaureusetööd „Portlandtsemendi hüdratatsiooni röntgenanalüüs” kommenteerib Jaak Kikas, Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi direktor, professor: „In-situ XRD (röntgendifraktsioonanalüüsi) meetod on üks olulisemaid meetodeid tsemendi kivistumise uurimisel ja teadaolevalt puudus Eestis vastav võimekus ja kogemus. Seega otsustati TÜ FI kiletehnoloogia laboris alustada selle meetodiga seotud arendus- ja uurimistööga. Raido Ennu lõputöö osaks oli ka kivistumiskambri projekteerimine, ehitamine ja katsetamine. Raido Ennu uurimistööl oli määrav tähtsus selles, et 2017. aasta veebruaris sõlmiti koostöölepe TÜ FI ja AS Kunda Nordic Tsement vahel eesmärgiga uurida erinevate põlevkivituhkade lisanditega tsementide hüdratatsiooni iseärasusi.”
Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad on mõeldud Eesti üliõpilastele asjakohaste lõputööde eest.
Ülikooli lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.
Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiate preemiafondis on ühekordselt väljajagatavana 3600 eurot, välja jagatakse korraga kuni kolm preemiat. Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1.
Eesti Betooniühing annab üliõpilaspreemiaid välja alates 2007. aastast.

Raido Enn, Jaan Luts InNomine