Tulekahju on alati kergem ennetada kui kustutada ja iga inimene saab palju teha, et tema ümbrus oleks võimalikult tuleohutu. Suvehooajal varitsevad aiapidajat mitmed ohud ja erilist tähelepanu tasuks pöörata grillinurga turvalisusele. Et kahjutuld ennetada, on suvel sobiv aeg üle vaadata ka abihooned ja jälgida, et maja vahetus lähedusse ei oleks ladustatud kergelt süttivaid materjale. Kuigi multšitud peenrad ei kujuta ennast reeglina suuremat ohtu, ei tasuks neid rajada otse vastu maja seina. Veelgi ohtlikumaks võib olukord muutuda siis, kui multšiga dekoreeritud lillepeenra lähedusse on rajatud ka grillinurk.

Põlevmaterjalid (nt puuriit) hoia majast vähemalt 4 meetri kaugusel, prügikonteiner peaks paiknema majast vähemalt 2 meetri kaugusel.

Saun ja abihooned — küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord aastas. Ühepereelamus ja selle abihoonetes võib puhastustöid enda tarbeks ka ise läbi viia. Ühe korra viie aasta jooksul peab ka seal korstna puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija, kes väljastab korstnapühkimise akti.

Söega grilli tuleb kasutada hoonest vähemalt kahe meetri kaugusel tasasel pinnal. Kindlasti ei tohi aga grillida rõdul ega terrassil. Tahkel kütusel töötav grillseade küttepuudega peaks majast paiknema vähemalt viie meetri kaugusel.

Tuleohutuse seadus nõuab, et küttekoldevälise tule tegemisel ja grillimisel peab jälgima, et koha ümbrus oleks puhastatud selliselt, et oleks takistatud tule levik. Arvestada tuleb ka ilmastikutingimuste mõjuga. Samuti peab küttekoldevälise tule tegemise juures olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid või muid tule kustutamiseks kasutatavaid vahendeid. Selleks sobib näiteks pangetäis vett või tulekustuti. Kindlasti ei tasu ka unustada, et lõkke tegemisel ja grillseadme kasutamisel tuleb tagada pidev järelevalve. Tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks. Pärast lõkke tegemist või grillseadme kasutamist tuleb põlemisjäägid lasta täielikult ära põleda, summutada või kustutada need veega. Kodulõkete tegemisest päästeteenistust teavitama ei pea, kuid tuleohutusnõudeid tuleb silmas pidada igal juhul.

Siseruumides on oluline jälgida, et kodus oleks töökorras ja nõuetekohaselt paigaldatud suitsuandur, et korstnad ja küttekolded oleksid puudusteta ja et välja oleksid vahetatud vanad ja ohtlikud elektrijuhtmed. Hea variant ei ole ka ise kodus juhtmeid parandada. Ohtu kujutavad ka vigased pikendusjuhtmed, samuti nende ülekoormamine. Ohtlikud on ka kulunud kaitsekattega toitejuhtmed ja vigastatud pistikud.