„Kavandatavad mahukad ehitustööd puudutavad nii põhimaanteed kui ka sellega seonduvat kohalikku tänavavõrku ning liiklussõlmi. Kuna ümberehitused mõjutavad ümberkaudseid ettevõtteid ning elanikke, siis on projekteerimise etapis vajalik teha piisavalt koostööd, et jõuda parima lahenduseni,” rääkis Tamm.

Abilinnapea sõnul kavandatakse liiklustihedale Riia ringristmikule kolmetasandilist liikluslahendust — kergliiklejatele rajatakse tunnelid, maapinna tasandile jääks n-ö kohalik ehk siis Riia tänava liiklus ning magistraalliikluse jaoks ehitatakse Võru-Tallinna suunal välja viadukt.

Kahetasandiline riste on kavas rajada praeguse Aardla ringristmiku asemele ning Optika-Aardla-Laseri tänava ristumiskohta planeeritakse ringristmikku.

Maanteeamet tegi Tartu linnale ettepaneku tegutseda linna läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitamisel ühiselt. Ümbersõidu väljaehitamine muudab piirkonnas liiklejate marsruute ja toob kaasa vajaduse tänavate ümberehituseks.

Sõlmitava kokkuleppe kohaselt tellib Maanteeamet kogu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala väljaehitamiseks põhiprojekti, omandab projekti realiseerimiseks vajaliku maa ning finantseerib ehitust põhiosas.

Linna kohustuseks on omandada linnale kuuluvate teede osas ehitustöödeks vajalik maa, finantseerida Riia tänava ümberehitust lõigus Metsmaasika tänava ristmikust kesklinna suunas ning finantseerida osaliselt koguja- ja kergliiklustee ehitust ning tänavate ümberehitust.

Linna eeldatav rahaline kohustus oleks läänepoolse ümbersõidu II ehitusala maade võõrandamisel ja teede väljaehitamisel kokku umbes 2,5 miljonit eurot. Maanteeameti poolne prognoosmaksumus projekti realiseerimiseks on 17 miljonit eurot.

Sel aastal alustab Maanteeamet projekteerimistingimuste väljastamise menetlust, mille käigus on huvitatud osapooltel võimalik esitada omapoolseid ettepanekuid ja seisukohti. Pärast seda alustatakse projekteerimistöödega. Ehitustööd läänepoolse ümbersõidu II ehitusalal on planeeritud teha aastatel 2020— 2021.

28. mail kell 16 tutvustab Maanteeamet huvilistele Tartu raekoja saalis kavandatavate teetööde eskiisprojekti.

Valga suund
Võru suund

Allikas: Tartu Linnavalitsus

LOE LISAKS: