Millal on tuleohutusauditit vaja?

Tuleohutusaudit on vajalik näiteks siis, kui ehitis ei vasta projektile. Samuti siis, kui ehitisele soovitakse taotleda kasutusluba ja tuleohutust tõendav dokumentatsioon on puudulik. Ehitustehnilise auditi nõude korral on tuleohutusaudit selle kohustuslikuks osaks. Loomulikult võib hoone omanik alati ka omal algatusel tellida tuleohutusauditi, et saada teada, kas tema ehitis on tuleohutu.

Mainima peaks siinkohal ka asjaolu, et tulekahjuõnnetuse kindlustusjuhtumi korral ei pruugi saada kindlustuskaitset, kui selgub, et õnnetuse põhjustas omaniku enda tuleohutusnõuete rikkumine hoones.

Mis on tuleohutusaudit?

Tuleohutusauditis tuuakse välja hoone vastavus (kooskõlastatud) projektile, seadusest ja standarditest tulenevatele nõuetele. Kontrollitakse küttesüsteemide, ventilatsioonisüsteemide dokumentatsiooni olemasolu. Antakse hinnang, kas tulekahju korral on tuletõrjujal tagatud juurdepääsud pööningule, korstnatele. Samuti peavad olema elektripaigaldised kontrollitud ja vastav kontrollakt ei tohi olla aegunud. Kindlasti pööratakse tähelepanud suitsuanduri ja/või vingugaasianduri olemasolule. Küttekollete olemasolul tuleb eksperdile kindlasti esitada korstnapühkija akt ja gaasipaigaldiste olemasolul gaasipaigaldiste kontrollakt.

Tuleohutusaudit võib olla positiivne või puudustega. Puudustega auditit ei ole mõtet ehitisregistrisse esitada, kuna ilmselgelt ei kooskõlasta taotlust sel juhul ka Päästeamet. Eelnevalt on vaja puudused kõrvaldada.

Millised on tüüpilisemad tuleohutusnõuete rikkumised hoonetes?

Tüüpilisemad vead tulenevad omanike teadmatusest või ettenägematusest, kui kiire on tule levik ja kui ohtlik on kergestisüttivate materjalide paigaldus (hoidmine) tulekollete läheduses. Näiteks on kütteruumi laed või seinad kaetud kergestisüttivate materjalidega. Laes on süvistatud lambid, mis tuleõnnetuse korral annavad tee tule levikule. Tihti kasutatakse tuleohtlikes või tule leviku ohuga piirkondades tuletõkkevahu asemel tavalist vahtu.

Probleemiks on päästemeeskonna õigele aadressile operatiivne saabumine, kui hoonel puudub number. Takistuseks võib olla ka, kui läheduses ei ole tulekustutusvett või on selle surve liiga madal.

Kes võib teostada tuleohutusauditit?

Tuleohutusauditit võib teostada tuleohutusekspert, kel on tase 6. Seda saab kontrollida Kutsekoja lehelt: www.kutsekoda.ee.

Allikas: Domus Kinnisvarablogi

LOE LISAKS: