Mida ütleb ehitusseadustik? Ehitusprojekt on projekteerimise käigus koostatud dokument, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet. Ehitada tuleb alati ehitusprojekti järgi. Samas aga ei ole alati kohustust ehitusprojekti kellelegi esitada. Nagu varemalt oleme kirjutanud, siis 20-60 m2 ehitusaluse pinnaga kuni 5 m kõrgusega mitteelamu ehitamiseks on vaja kohalikule omavalitsusele esitada üksnes ehitusteatis, projekti pole vaja juurde lisada.

Tegelikult ei piirdu ehitusprojekti roll ainult ehitise ehitamisprotsessiga, vaid projektil on ka teisi olulisi ülesandeid:
• Ehitusprojekt on ehitamise alus.
• Projekti alusel hinnatakse ka ehitise nõuetele vastavust, näiteks ehitise ohutust.
• Ehitusprojekti alusel toimub nii omanikujärelevalve kui ka riiklik järelevalve ehitustegevuse üle.
• Ehitusprojekt peab vajadusel andma teavet ehituse kasutamise ja korrashoiu kohta.
• Ehitusprojekti koostamist reguleerib määrus „Nõuded ehitusprojektile“. Nimetatud määrust tuleb ehitusprojekti koostamisel järgida järgmistel juhtudel:
• kui ehitamiseks on nõutud ehituluba;
• kui ehitusteatisega koos tuleb esitada ehitusprojekt;
• kui kasutusloa taotlemisel on nõutud ehitusprojekt;
• kui kasutusteatisega koos tuleb ehitusseadustikus nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt;
• ehitise olulisel rekonstrueerimisel.
Ehitusprojekti staadiumid on: eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt.

Millal ja kes võib üldse ehitusprojekti koostada?

Kui vastavale ehitisele ei ole vaja ehitusluba taotleda, siis võib ehitusprojekti koostada ka omanik ise, kui tal on selleks oskused. Kui aga ehitamiseks on vaja taotleda ehitusluba, võib ehitusprojekti koostada ainult vajaliku kvalifikatsiooniga isik, kes peab ka oma kvalifikatsiooni suutma tõendada.
Ehitusprojekt tuleb lisada ehitusloa ja kasutusloa taotlusele. Määruses „Nõuded ehitusprojektile“ on toodud ära nõuded ehitusprojektile. Ehituseadustikus ei ole määratud, milline peaks aga välja nägema ehitusprojekt, millele määruse nõuded ei kohaldu. Siinpuhul võib koostaja ise otsustada, millises vormis ja sisus ta selle koostab.

Kui ehitamise käigus on tarvis teha muutusi, siis tuleb muudatused kajastada ka ehitusprojektis. Muudetud ehitusprojekt tuleb esitada kohalikule omavalitsusele.
Uut ehitusluba on vaja ehitusprojektile taotleda siis, kui ehitamise käigus muutuvad oluliselt ehitise tingimused. Ehitusloa andja hindab, kas need tingimused on oluliselt muutunud.
Ehitusloa kohta saad lähemalt lugeda siit.
Kasutusloa kohta saad lähemalt lugeda siit.
Lisainfot saad lugeda siit.

Allikas: „Uus ehitusseadustik ja ehitamine“, Kinnisvarakool OÜ