Ehitiste ja rajatiste purustamisel tuleb hooned üldjuhul varistada oma alusele. Hoone täielikuks varistamiseks tekitatakse lõhketöödega hoone kõigis tugiseintes ja kandevsammastes esimesel korrusel purustusvöö ning hoone puruneb oma alusele langedes.
Hoone varistamisel tekkiva lasu laius on harilikult kuni pool hoone seinte kõrgusest ning lasu kõrgus kuni kolmandik hoone esialgsest kõrgusest. Sõltuvalt varistatava hoone konstruktsioonist võib teda purustada kas korraga või osade kaupa.
Osade kaupa võib varistada kapitaalsete vaheseintega hooneid. Varistatava hoone seintes tehakse kindlaks lõõride ja muude tühimike, samuti siduvate metallkonstruktsioonide asukohad, mida tuleb laengute paigutamise juures arvestada.

Kindlaks tuleb teha ka varisemistsoonis (pool seina kõrgusest) asuvate allmaakommunikatsioonid ning ohtlikus tsoonis (100 m raadiuses) asuvad ehitised. Kui varistatav hoone või hoone osa on teiste hoonetega vahelagede, kandetalade või müüritistega seotud, tuleb kandetalad eelnevalt läbi lõigata. Müüritistesse tuleb teha kaitstavast objektist vähemalt 1m kaugusele pilu.
Kui varistatav hoone asub teiste hoonete vahetus läheduses või asulas, tuleb vältida kildude laialipaiskumist ja vähendada õhulööklainet. Selleks kaetakse kõik alumise korruse akna- ja ukseavad seestpoolt tihedate laudkilpidega. Väljastpoolt tuleb purustusvöö katta vähemalt 50 mm paksuse laudkilbiga. Kilp asetatakse kaldu seina najale nii, et see jääb alt vähemalt 50 cm kaugusele seinast ning ületab vähemalt 50 cm ulatuses purustusvöö.

Kildude laialilennu täielikuks vältimiseks võib piisava ajavaru korral purustusvöö katta seinast 0,3-0,5 m kaugusele paigutatud metallvõrgu või puitpostidest taraga. Seina ja kaitsetara vahe tuleb sel juhul täita liivaga. Kui varistatava hoone läheduses on allmaakommunikatsioone, mis võivad hoone langetamisel tekkivast raputusest viga saada, tuleb need katta liivapadja või palgiriidaga.
Allikas: TTÜ mäeosakonna loengukonspekt“Mäenduslikud ja enamlevinud lõhketööd“.