Nõmme linnaosa vanema Tiia-Liis Jürgensoni sõnul ongi planeerimisprotsess selleks, et kõigi elanikegruppide huve arvestades leida konsensus. "Mitte keegi ei mõista Nõmme olemust ja linnaosa vajadusi paremini kui siinsed elanikud ja kui me praegu ei kasuta seaduses ette nähtud võimalust, planeering enne kehtestamist põhjalikult üle vaadata, pole hiljem õigust nuriseda, kui miski ei meeldi. Just seepärast tuleb end planeeringuga kurssi viia ning esitada oma ettepanekud ning vajadusel ka parandused," rääkis linnaosavanem.

"Linnaosa üldplaneering on aluseks linnaosa territooriumi edasisele kasutamisele ja elukeskkonna kujundamisele. Üldplaneering määrab suure osa Nõmme asumitest miljööväärtuslikuks hoonestusalaks, kus on miljöö säilitamiseks ja tugevdamiseks välja töötatud lisatingimused," lisas Jürgenson.

Planeeringuga täiendatakse ja täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut, määratakse kindlaks linnaosa ruumilise arengu põhisuunad, teede ja taristu asukohad ning üldised maakasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneeringus täpsustatakse elamualade, ettevõtlus- ja tootmisalade, avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alade, rohealade jms paiknemist, arvestades seadustes kehtestatud piiranguid. Üldplaneeringu tingimused on aluseks detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimisel.

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 29. maist kuni 31. augustini 2017 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis (Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis) ja Nõmme Linnaosa Valitsuses (Vabaduse pst 77) igal tööpäeval kogu tööaja jooksul. Avaliku väljapaneku ajal tutvustatakse huvilistele planeeringut mitmel korral. Eelmine koosolek oli juuni lõpus Nõmme kultuurikeskuses.