Kuigi BIM tehnoloogia ja metoodika on enam levinud ehitise projekteerimisel, on sellel suur kasupotensiaal ka ehitiste haldamise ja hooldamise faasis. Tarku infomudelid saab käsitleda andmete süsteemina ning olulise muutuse toob endaga kaasa andmete ja nende seoste masinloetavaks muutumine.
BIM infokioski ERMi paigaldamise eesmärk on tutvustada populaarteaduslikus võtmes BIM tehnoloogiat ja võimalusi, anda kiire ja lihtne ülevaade digitaalse hoone mudeli võimalustest ning pakkuda võimalust ERM-ile täiendavaks interaktiivseks väljapanekuks ja majajuhiks.
BIM kiosk ERMis.

Rakendusega on võimalik:
• 3D navigeerida hoones.
• Vaadata eraldi korruste vaateid koos ruumidega.
• Pärida mudelielementidelt infot.
• Peita erinevaid mudelielemente.
• Otsida mudelist elemente vastavalt parameetrile.
• Filtreerida mudelit vastavalt objekti kategooriale.
• Tuua esile (markeerida) huvi pakkuvaid elemente.
Infokioski rakendusse laetud mudel on lihtsustatud kujul, kuvades eelkõige arhitektuuri ning maa-ala elemente. Mudelis on eraldi üksustena tuvastatavad umbes 12 000 elementi.

Kinnisvarakeskkonna juhtimismudel või lühidalt haldusmudeli näol on tegemist BIM mudeliga, mida kasutatakse äriprotsesside kontrollimiseks ja juhtimiseks ehitise kasutusfaasis. See põhineb ehitise teostusmudelil ning sisaldab endast olulist informatsiooni ehitise haldustegevuste ja otsuste toetamiseks.
Haldusmudel hakkab sündima juba projekteerimise faasis ning saavutab oma tegelikkusele vastava kuju pärast ehitustegevuse lõppemist, jäädes pärast seda uuendatavaks ja seeläbi kajastama värskeid andmeid ehituse kohta. BIM haldusmudeliga käivad kaasas ka muud ehitise haldamiseks tarvilikud andmed, mis ei pruugi olla sisestatud otseselt mudelisse, kuid võivad olla mudelielementidega seotud. Oluline roll andmete värskena hoidmisel on asjade internetil või nn värkvõrgul, mis võimaldab hooneosadel omavahel suhelda ning infot edastada kesksesse infomudelisse.

BIM muutub tavapäraseks tööpraktikaks

Nõudlus digitaalses 3-mõõtmelises inforuumis esitatud ehitise andmete järele kasvab ning on mõnel pool saanud lausa tavapäraseks tööpraktikaks. Kuigi BIM haldusmudeli kasutusotstarbed laienevad pidevalt, leiab see juba täna ohtralt kasutusfunktsioone:
* Kiire ja lihtne ligipääs hoone andmetele.
* Andmete masinloetavuse võimaldamine, andmete efektiivsem käsitlemine.
* Hoone andmete automaatne kvaliteedikontroll ja kontrollimehhanismid.
* Halduse, heakorra ja tehnohoolduse hangete toetamine.
* Hooldustööde, remonttööde, ümberehituste planeerimine, mahuarvutused jne.
* Andmete ja informatsiooni visualiseerimine.
* Automaatsete teavitused tähelepanu nõudvatele asjaoludele.
* Teiste kinnisvarakeskkonna juhtimissüsteemidega liidestamine ning mitmesuunalise infovahetuse võimaldamine.
* Hoone eriosade süsteemide jälitamine, seoste leidmine elementide vahel.
* Liit- ja virtuaalreaalsuse lahenduste ja kasutusotstarvete võimaldamine.
* Simulatsioonide võimaldamine, uute olukordade visualiseerimine.

RKASi praegu töös olevatest hoonetest on projekteeritud BIMis ka Viimsi ja Rapla riigigümnaasiumide hooned.

Rapla riigigümnaasium BIMis.
Viimse riigigümnaasiumi klass BIM mudelis.