TALLINN–NARVA MAANTEE

Sillamäe sadama raudtee ja Tallinn-Narva eritasandillise ristmikuga lahendatakse samatasandiline ristumine Sillamäe sadama raudteega eritasandiliselt. Lisaks ehitatakse kaks viadukti autodele ja rajatakse jalakäijate tunnel Rumjantsevi tn ristmikule ülekäiguraja asemele.
Tööde maksumus 7 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

TALLINN–TARTU–VÕRU-LUHAMAA MAANTEE

• 12-kilomeetrine Kose-Ardu teelõik ehitatakse uuele trassile, mis lühendab Kose-Ardu vahelise vahemaa läbimise teekond ca 1,3 km. Teele on kavandatud müratõkkevallid ja -seinad ning üks ulukite läbipääs. Ehitustööde eesmärk on jätkata Tallinn-Tartu põhimaantee I klassi maanteeks ehitamiseks Tartu suunal ning seeläbi suurendada liiklusohutust ja vähendada liiklusõnnetuste arvu. Eeldatav maksumus on 60 miljonit eurot. Tööd algavad suvel 2017.

• 11-kilomeetrine Ardu-Võõbu teelõik ehitatakse uuele trassile, mis lühendab Ardu-Võõbu vahelise vahemaa läbimise teekond ca 1 km. Teele on kavandatud müratõkkevallid ja -seinad ning kaks ulukite läbipääsu. Lisaks on kavandatud parklad ja puhkealad raskeliiklusele. Eeldatav maksumus on 50 miljonit eurot. Tööd algavad 2017. aasta lõpus.

Annikvere-Neanurme lõigule rajatakse kaks 2+1 põhimõttel möödasõidulõiku. Lisaks ehitatakse uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad, tagamaks kohaliku liikluse ühendus olemasoleva teedevõrgustikuga. Vajalikesse kohtadesse rajatakse müratõkke seinad. Eeldatav maksumus on 4,5 miljonit eurot. Tööd algavad 2017. aastal.

Valmaotsa-Kärevere lõigule rajatakse 2+1 tee, kus tuleb neli möödasõidulõiku, kaks kummaski suunas. Vajalikesse kohtadesse rajatakse müratõkke seinad ja kogu objekti ulatuses tulevad loomatarad ning vajalikesse kohtadesse loomade tagasihüppe kohad. Eeldatav maksumus on 8 miljonit eurot. Tööd algavad 2017. aastal.

TALLINN–PÄRNU–IKLA MAANTEE

Veskitammi piirkonna arendamise eesmärgiks on luua liiklusohutuse taset parandavaid lahendusi. Olemasolevad ristmikud ehitatakse ümber ning põhimaantee ja Keila – Tallinn raudtee alla rajatakse jalakäijate tunnel. Lisaks ehitatakse Laagri raudteejaama piirkonda bussiterminal ning „Pargi ja Reisi“ parkla. Eeldatav maksumus on 10,1 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööd algavad 2017. aasta teises pooles.

Ääsmäe–Kohatu lõigule ehitatakse vaheldumisi kuus 2+1 möödasõidu lõiku. Ehitatakse uued juurdepääsu- ja hooldusteed ning tagasipöördekohad, tagamaks kohaliku liikluse ühendus olemasoleva teedevõrgustikuga ja juurdepääs teeäärsetele kinnistutele. Maksumus on 13,1 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööd algavad kevadel 2017.

Nurme õgvendus ja Nurme-Jänesselja 2+1 möödasõiduala ehitusel olemasolev tee rekonstrueeritakse ja 2+1 ristlõikega teelõigule paigaldatakse metallist karptalast keskpiire. Lisaks ehitatakse uus Nurmeveski sild ja remonditakse vana Nurme sild. Samuti ehitatakse välja jalg- ja jalgrattatee Jänesselja ringist Nurme ristmikuni. Maksumus on 5 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööd lõppevad 2017. aasta lõpus.

PÄRNU–RAKVERE–SÕMERU MAANTEE

Reopalu-Mäo rekonstrueerimisel remonditakse Sillaotsa ja Reopalu sillad. Koostöös Paide linnaga ehitatakse Reopalu ja Paide ringide vahele jalgratta- ja jalgtee. Täiendava hankega rajatakse transiitparkla Paide ringristmikule. Maksumus on 3 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

TALLINNA RINGTEE

Väo-Lagedi lõigule rajatakse 2,2 km pikkune 2+2 sõiduradadega maantee, millel on 1,6 m laiune betoonist piirdega eraldusriba. Lisaks rajatakse Veneküla eritasandiline ristmik ja uus viadukt üle Ülemiste-Maardu raudtee. Eeldatav maksumus on 13 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööd algavad suvel 2017.

• Jätkatakse Lagedi lõigu ja liiklussõlme ehitusega, kus rekonstrueeritakse 3 km Tallinna ringteed ning ehitatakse ümber 2+2 ristlõikega maanteeks. Lisaks ehitatakse uued viaduktid üle Tallinn–Tapa raudtee ja Tallinn–Lagedi tee. Eeldatav maksumus on 14 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööd algasid suvel 2016.

Lagedi-Karla teelõigul rekonstrueeritakse 3,7 km Tallinna ringteed ning ehitatakse ümber 2+2 ristlõikega maanteeks. Rajatakse Karla viadukt ja Pirita-Ülemiste kanali sild. Eeldatav maksumus on 12 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööd algavad suvel 2017.

Allikas: Maanteeamet