Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded on paika pandud määrusega, mis on kehtestatud tuleohutuse seaduse § 15 lõike 5 alusel. Määrusega kehtestatakse mis tahes maa-alal lõkke tegemise ja grillimiskoha, sealhulgas grillseadme kasutamise nõuded. Lõke antud määruse mõistes on defineeritud kui lahtine kontrollitud küttekoldeväline tuli ning lõkkekoht väljaspool hoonet asuval maa-alal paiknev lahtise tule tegemise koht. Grillimiskoht on kehtiva määruse mõistes väljaspool hoonet asuv koht, kus kasutatakse grillseadet ning grillseade on küttepuude, puusöe või küttegaasiga köetav grill ning muu kattega seade, millel on suitsulõõr ja sädemepüüdja.

Nõuded lõkke tegemisele

 • Lõkkekoha valikul arvestab tule tegija tuleohutust mõjutavaid tegureid, eelkõige lõkkekoha kaugust mis tahes hoonest ja põlevmaterjalist, pinnase kuivust, tuleohtu metsale ja taimestikule, tuule suunda ja tugevust ning tulekustutusvahendite kasutamise võimalikkust. Lõkkekoht peab asuma hoonest ja muust põlevmaterjalist vähemalt kaheksa meetri kaugusel.

 • Lõkke tegemiseks tohib lõkkekohas kasutada üksnes looduslikku töötlemata puitu.

 • Tuleohu vältimiseks muudetakse lõkkekoht enne tule tegemist võimalikult ohutuks. Vajaduse korral kastetakse lõkkekohta ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind veega märjaks, piiratakse lõkkekoht kivide või pinnasevalliga ja rakendatakse muid asjakohaseid ohutuse tagamise meetmeid.

Nõuded grillimiskohale

 • Grillseadet peab kasutama kasutusjuhendi kohaselt. Kui kasutusjuhend puudub, peab grillseadme kasutaja arvestama määruse § 3 lõikes 1 nimetatud ohutu kaugusega ja muude tuleohutust mõjutavate teguritega. Ohutu kaugusega ei pea arvestama juhul, kui kasutatakse kattega grillseadet ja selle kasutaja tagab, et grillseadme kasutamine ei tekita grillimiskohas tuleohtu.

 • Rõdul või hoonega ühendatud terrassil tohib grillseadet kasutada kõiki ohutusnõudeid järgides ning vaid juhul, kui seadme kasutusjuhend seda lubab.

Järelevalve ja tulekustutusvahendid

 • Lõkkekohas ja grillimiskohas peab olema vähemalt üks tulekustutusvahend, mis tagab tule kustutamise ja selle leviku piiramise. Olenevalt tule suurusest kasutatakse vajaduse korral täiendavaid tulekustutusvahendeid.

 • Tulekustutusvahendi olemasolu tagab ning selle sobivuse ja koguse üle otsustab tule tegija või grillija.

 • Tulekustutusvahend paikneb lõkkekohas või grillimiskoha läheduses selliselt, et seda oleks vajaduse korral võimalik kiiresti kasutada.

 • Lõkkekohas ja grillimiskohas tagatakse tule üle pidev järelevalve. Pärast lõkke tegemist või grillseadme kasutamist veendutakse, et tuli ja põlemisjäägid on kustunud.

NB! Tuletegemise ohutusreegleid eirates võib tule tegemine päädida suure kahjuga, kus kannatada saavad inimesed ja kodudki. Pole harvad juhud, kus kulupõleng algab lisaks lõkke tegemisele ka maha visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud klaaspudelist. Kulupõletamine ja süütamine on aastaringselt keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus.

Et vältida lõkkest alguse saavaid tulekahjusid on oluline meeles pidada järgmiseid lihtsaid reegleid:

 • lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata hoone peale;

 • alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest ohutus kauguses - vähemalt 8 m;

 • lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest 15 m kaugusel;

 • lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ning muust põlevast materjalist;

 • lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;

 • koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit;

 • lõket tuleb valvata ja hoia selle läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti;

 • lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustuta veega;