Kuigi küttesüsteemi on juba aastaid kasutatud ja probleeme ei ole esinenud, tuleb siiski tõendada selle ohutus.

Esimeseks sammuks on ehitatud küttesüsteemi seisukorra sobivuse kohta eksperthinnangu hankimine. Muu olulise info seas annab eksperthinnangu koostaja kokkuvõtliku üldise hinnangu küttesüsteemi kohta (kas küttesüsteem on terviklik ja ohutu kasutamiseks). Kui ekspert annab hinnangu, et tegemist on ohtliku küttesüsteemiga, tuleb korteriomanikul hinnangus esitatud märkused kõrvaldada. Kui ekspert annab hinnangu, et küttesüsteem on ohutu kasutamiseks, on dokument oluliseks tõendiks küttesüsteemi seadustamisel.

Eksperthinnangu andmise kompetents on olemas:

• korstnapühkija-meister, tase 5
• pottseppmeister, tase 5
• tuleohutusekspert, tase 6

Eelnimetatud pädevusega isikuid on võimalik leida SA Kutsekoda, Eesti Korstnapühkijate Koda või MTÜ Eesti Pottseppade kodulehelt kodulehelt või Päästeala infotelefonilt 1524.

Teine samm seadustamisprotsessis on ehitise audit. Kui tegemist on müüritud kütteseadmega (tellistest või looduslikust kivist ja müürisegust kohapeal ehitatud kütteseade), tuleb teostada ehitise audit kandekonstruktsioonide vastupidavuse tõendamiseks.

Ehitise auditi eesmärk on tõendada ehitise või selle osa nõuetele vastavust ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutust või anda ehitise kohta muu hinnang. Ehitise auditiga tehakse kindlaks, kas olemasolev kandekonstruktsioon (põrand, vahelagi) on piisava kandevõimega, et sinna ehitatud kütteseadme ja/või korstna koormust taluda. Kui kandekonstruktsioonid ei ole piisava vastupidavusega, siis tuuakse ehitise auditi aruandes välja lahendused, kuidas tagada kandekonstruktsioonide vastupidavus. Kui tegemist on metallist või malmist kütteseadmega, ei ole ehitise auditi teostamine vajalik.

Ehitise auditi tegemise pädevus on:

  • volitatud ehitusinseneril, tase 8

  • diplomeeritud ehitusinseneril, tase 7

  • ehitusinseneril, tase 6.

Pädevusega isikuid on võimalik leida SA Kutsekoda kodulehelt ja Majandustegevuse registrist.

Kolmandaks sammuks on kütteseadme kasutusele võtmine ehk seadustamine läbi kohaliku omavalitsuse. Kütteseadme ohutushinnangute (eksperthinnang ja ehitise audit) alusel kasutusele võtmine teostatakse läbi kasutusteatise. Kasutusteatis esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt läbi ehitisregistri.

Kui teavitamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, esitatakse dokumendid kohalikule omavalitsusele paberkandjal. Sellisel juhul kannab kohalik omavalitsus ise andmed ehitisregistrisse. Kui kohalik omavalitsus ei teavita kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda küttesüsteemi kasutama.

Allikas: Päästeamet / rescue.ee