Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Ivari Rannamalt nõu küsides ütleb ta, et Ehitusseadustik (EhS) määratleb, milliste ehitustööde puhul on vajalik esitada ametile ehitusteatis või taotleda ehitusluba. Juhul kui terrassist soovitakse teha veranda, on tegemist ehitise laiendamisega, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-ehitamisega. Elamu laiendamiseks on ehitusseadustiku lisa 1 kohaselt vaja kohaliku omavalitsuse luba. Elamu laiendamiseks nii, et maht suureneb vähem kui kolmandiku võrra, tuleb ehitisregistri kaudu veebikeskkonnas www.ehr.ee esitada  ametile menetlemiseks ehitusteatis ja ehitusprojekt. Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri määrusest „Nõuded ehitusprojektile“. Tallinna linnas peab ehitis oma lahenduselt arvestama Tallinna linnas välja kujunenud arhitektuuri- ja ehitustavasid ning välisilmelt vastama piirkonna või lähiümbruskonna eripärale ja kujundusstiilile. Hoone välisilme muutmise sobivust hindab ehitusteatise menetluses Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vastava piirkonna arhitekt. Amet kaasab ehitusteatise menetlusse muu hulgas korteriomanikud korteriühistu kaudu. Ka mujal Eestis tasub pöörduda sellise sooviga kohaliku omavalituse poole, et arutada edasisi samme.

Säilima peab fassaadide terviklikkus